" പ്രതികാരം സുന്ദരവും സുന്ദരവും സുന്ദരവുമാവുന്നു ! " <3"നമ്മടെ ആഗ്രഹം തീവ്രമാണെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി കഠിനമായി പ്രയത്നിച്ച...

Posted by Nipin Narayanan on Friday, February 5, 2016