എന്‍.പി.രാജേന്ദ്രന്‍
മാധ്യമ-അഭിഭാഷക സംഘര്‍ഷം: ലക്ഷ്മണ രേഖ ആർക്ക് ‍?
മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരും അഭിഭാഷകരും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടുവോ? ഇല്ല പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പരിഹരിക്കപ്പെടണം എന്ന് ഇക്കാര്യത്തില്‍...